E. 沙爹牛肉湯米粉 + 奶油多士
G. 茄汁煎豬扒 + 煎雙蛋 + 牛油餐飽
I. 燒汁煎薄牛扒 + 煎雙蛋 + 牛油餐飽
O. 火腿蛋菠籮飽
P. 鮮油菠籮飽
R. 黑芝麻厚多士
S. 西多士配蜜糖膠
T. 港式街邊窩夫

早餐

(8:00Am - 11:00Am)